Apporteringsprøveregler DJRTK

Prøvens mål er at animere hundeførerne til at arbejde mere med den del af dressuren, der ligger ”efter skuddet” på jagt.

Prøven deles ind i følgende discipliner:

  1. Apportering af due på land
  2. Apportering af kanin
  3. Apportering af fuglevildt på vand

Som apporteringsemner anvendes kolde kaniner (vægt ca. 800-1300 g) og tamduer aflivet senest dagen før prøven. Dommeren afgør, hvornår et apportemne skal udskiftes. Hvis der i disciplinen vandapportering bruges duer, skal disse være tørre.
Kun medlemmer af DJRTK kan deltage i DJTKs Apporteringsprøver. Medlemsskab af DJRTK kan tegnes på prøvedagen af medlemmer af JRTCGB-affilerede klubber.
Prøvelederne sørger for fremskaffelse af egnet terræn og træffer aftale med det fornødne antal DJRTK-autoriserede dommere.

A. Apportering af due på land

Fører og hund anbringer sig bag en afmærket startlinje, som føreren ikke må overskride under øvelsen (han/hun må dog bevæge sig fra side til side inden for afmærkningen). Hunden skal uden at være koblet, ligge dæk eller sidde ved førerens side, mens duen kastes, og skud afgives. Hunden skal forholde sig roligt under udkast og skud.
Når kasteren har flyttet sig væk fra banen, giver dommeren med et tegn hundeføreren tilladelse til at sende hunden afsted for apportering.
Hunden skal i tilpas hurtigt tempo og inden for rimelig tid finde og hente duen. Duen skal apporteres med et korrekt greb. Hunden skal aflevere duen i førerens hånd. Hunden må ikke løsne grebet før kommando gives.

Forklaring til duebanen

På tegn fra dommeren udkastes, 20 meter fra startlinjen, én due, samtidig med at der afgives ét skud med 9 mm startpistol. Nedfaldsstedet skal markeres diskret med synlig afmærkning af forhåndenværende materiale, og således at duen i forhold til hundens startplads falder i medvind eller sidevind (se skitse).
Straks efter udkast af duen begiver kasteren sig lidt tilbage, ud af banen.
Terrænet skal være så tilpas loddent, at hunden fra startstedet ikke har mulighed for at se den udkastede due.

duebane

B. Apportering af kanin

Når kaninudlæggeren er vendt tilbage til startlinjen, giver dommeren ved tegn føreren tilladelse til at starte sin hund.

Skud afgives ikke her.

Ellers er startproceduren og øvrige forløb som under disciplin A.

Forklaring til kaninbanen

20 meter fra startlinjen udlægges en kanin i lodden dækning, således at den er uset af hund og fører. Stedet markeres diskret med synlig afmærkning af forhåndenværende materiale, så kaninen lægges samme sted hver gang. Dækningen må dog ikke være højere eller mere tæt, end at hunden, når den befinder sig ved kaninen, er synlig, således at der kan bedømmes, om hunden uden tøven apporterer kaninen.

Kaninudlæggeren skal, når han/hun går ud med kaninen, sørge for at holde denne så højt, at fært ikke afsættes. Vejen frem og tilbage lægges i en bue uden om den egentlige bane (se skitse).

kaninbane

C. Apportering af fuglevildt på vand

Startstedet afmærkes med to stokke eller lign., startlinjen, der afgrænser førerens bevægelsesfrihed til siderne. Stokkene anbringes i vandkanten med en indbyrdes afstand på ca. 10 meter. På kommando fra føreren skal hunden villigt og uden tøven gå i vandet, svømme ud og inden for rimelig tid lade sig dirigere frem til fuglen, tage denne med et godt greb og så direkte som muligt svømme tilbage.

Afleveringen i førerens hånd skal ske, mens hunden er på land bag startlinjen. Hunden må ikke slippe grebet på det hjembragte emne efter at hunden har passeret linjen, og føreren må ikke træde imod hunden for aflevering, da hunden selv skal komme til føreren og aflevere emnet.

Forklaring til vandapportering

Fører og hund anbringer sig bag startlinjen. På tegn fra dommeren kastes fuglen (her afgives intet skud), således at den falder ca. 20 meter fra hundens startplads på dybt og åbent vand og sådan, at hunden fra startlinjen har mulighed for at bemærke sig stedet, hvor fuglen falder (se skitse).

Straks efter udkastet træder kasteren væk fra bredden – om muligt ude af syne for hunden.

vandapport

D. Bedømmelse

I hver af de tre discipliner har føreren ret til én gang at kalde sin hund af og helt tilbage til startlinjen og på ny at dirigere den ud.
I hver disciplin gives karakter fra 0-10 point. For at bestå prøven kræves, at hunden har opnået mindst 5 point i hver af de tre discipliner.

Karakterskala

Bestået:

10-9 point………..meget godt
8-7 point…………godt
6-5 point................acceptabelt

Ikke bestået:

4-3 point………....mangelfuldt
2-0 point………....uantageligt

Ved bedømmelsen tages hensyn til helheden og det idealbillede, man ønsker at se af en JRT under apporteringen:

1. Lyst og energi i et godt søg i tilpas størrelse og fart.

2. Bevidst søg ved næsens hjælp.

3. God kontakt til fører, således at det fremgår, at hunden er veldresseret og villigt lader sig dirigere.

4. Spontan og korrekt apportering (greb) og korrekt aflevering (i førerens hånd) uden emnet lægges på jorden. Ved korrekt/godt greb menes der et greb, der respekter vildet og ikke anleder til unødigt tab mm. Dvs. Et greb der er om kroppen på vildet og ikke i vingespids, øre eller ben.

Det er ikke afgørende, om disciplinen afvikles på 4, 5 eller 6 minutter. Så længe hunden søger energisk og lader sig dirigere i området, hvor apportemnet ligger. Dog må der ikke gå mere end 10 minutter, inden dommeren giver koblingsordre.

Stambogsføring

Resultatet af prøven ”bestået” og opnåede point eller ”ikke-bestået” registreres i DJRTK.

Vejledning til prøvereglerne

Dirigering, brug af tegn/signal/fløjte er tilladt i et begrænset omfang ved apportering i alle tre discipliner, overdreven brug medfører tab af point. Dette gælder under hele afprøvningen.
Går hunden på vej ud i vandet et kortere stykke langs med land for derefter at svømme ud til fuglen, kan dette kun medføre pointtab, men ikke dumpning. Lægger hunden tilbage-turen over land, medfører dette alene heller ikke dumpning.

Minus point gives for:

1. Starturo (knaldapport)
2. Manglende lyst og energi i søget
3. Dårlig kontakt til føreren og evne til at lade sig føre
4. For stort anlagt apportsøg med lange afstikkere ud i terrænet
5. Tøven og ulyst til at tage apportemnet
6. Hvis hunden ikke afleverer til hånd (emnet må ikke lægges på jorden)
7. Trykker sig og viser ulyst til at gå ud i vandet
8. Lægger tilbagevejen med fuglen over land
9. Stenkast for at lede hunden mod apportemnet

En hund kan ikke bestå, hvis:

10. Apportemnet er groft beskadiget
11. Føreren overskrider startlinien
12. Aflevering af det apportede emne sker før hunden er bag startlinien